Horoscoop sterrenbeeld Steenbok eigenschappen

Horoscoop Steenbok Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Steenbok lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Steenbok 22 December – 20 Januari

De heerser van het horoscoop teken Steenbok is Saturnus. De Steenbok is het symbool van de behendige klimmer en geeft een verwijzing naar de manier, waarop dit type mens, met de Zon in Steenbok, zijn leven door moet gaan. De machtige impuls om in het leven vooruit te komen, en de wens om de top van creativiteit, eer, macht en invloed te beklimmen, bewijzen, hoe sterk hij door de planeet Saturnus beïnvloed wordt. Het staat vast, dat hij zich door geen enkele moeilijkheid, geen enkele hindernis van de wijs laat brengen. Steeds moet hij bedenken, dat de weg naar boven vol stenen en vol gevaren is. De levensomstandigheden zijn al van kinds af aan wisselvallig.

Laat stabiel en succesvol

Pas na de middelbare leeftijd wordt voor een Steenbok over het algemeen het leven meer stabiel en succesvol. Alle eigenschappen van het sterrenbeeld Steenbok bij elkaar wijzen uniform op de wens om grote daden te volbrengen. Het zijn rusteloze, plichtsgetrouwe mensen met een groot doorzettingsvermogen. Ze leren gemakkelijk en zijn vlug van begrip, zijn welbespraakt als het nodig is; zo niet, dan zijn ze zwijgzaam, zeer gesloten en wantrouwend tegenover hun omgeving. Ze hebben er veel voor over, om het doel, dat zij zich gesteld hebben, te bereiken. Ze ontwikkelen een bewonderenswaardige taaie vasthoudendheid. Het is daarom voor hen niet gemakkelijk, vrienden te krijgen en eenmaal verworven vrienden te behouden.

De horoscoop geeft aan dat Steenbokken ernstig zijn in taken en hun levensopvatting, gebruiken hun verstand voor praktische zaken. Bovendien zijn ze volkomen op eigen kracht aangewezen; ze hoeven daarbij niet op hulp van anderen te rekenen. Hun financiële toestand is niet ongunstig, maar ze hebben hun materiële successen alleen aan zichzelf en aan hun eigen werk te danken. Het beroep brengt heel wat strijd met zich mee, vooral in de jonge jaren; pas boven de vijfendertig of veertig zal de levensloop wat succesvoller zijn. Over het algemeen komen er op rijpere leeftijd meer mogelijkheden om succes te oogsten. Men zou kunnen zeggen, dat hun levensweg een rechtlijnige weg is, die na overwinning van belemmeringen in het beroepsleven, langzaam aan naar een doel leidt, waar men zekerheid vindt, zodat voor Steenbokken de ouderdom de tijd wordt, waarin veel wensen en verwachtingen tot vervulling komen.

Rechtvaardig, denkers en innerlijke concentratie

Door hun zwijgzaamheid komen hun goede eigenschappen vaak niet tot hun recht. In liefdesaangelegenheden zijn ze beheerst en trouw, maar kennen geen hartstocht. In hun jonge jaren zijn ze vaak melancholisch. Men moet deze vlagen van melancholie bestrijden, want creativiteit en werklust worden daardoor ondermijnd. Ze denken rechtvaardig en zijn in hun beoordeling van andere mensen soms hard en moeilijk te overtuigen. Het zijn denkers en ze lossen moeilijke problemen vaak vlug op. Ze zijn verstandig en zullen niets zonder overleg ondernemen. Zonder ophouden streeft een Steenbok naar materieel succes en hij is daarbij Spartaans in zijn gewoonten. Volgens de horoscoop bereikt het sterrenbeeld Steenbok vaak een behoorlijke positie door volhardend zwoegen. Steenbokken schrapen graag alles bij elkaar, begraven hun buit en potten hun spaargeld op. Ze laten hun geld liever onbenut, dan het met anderen te delen.

Innerlijke concentratie en kwetsbaarheid

Menselijke relaties blijven meestal op de achtergrond. De horoscoop verteld dat de aard van de Steenbok wordt voornamelijk bepaald door zijn enorme eerzucht en grote ijver. De mensen met Zon in Steenbok overleggen, bundelen hun krachten tot een innerlijke concentratie, wegen en meten hun doeleinden en brengen tot een goed einde, wat zij begonnen zijn. Eveneens schraal is de Steenbok in het uiten van zijn gevoelens. Een diepgewortelde, innerlijke schuchterheid en kwetsbaarheid, waardoor de Steenbok iets prils heeft, verhindert hem, zich als minnaar te manifesteren. Als hij zichzelf echter eenmaal gegeven heeft, dan is hij de belichaming van de trouw. Hij neemt de liefde ernstig; liefde is voor hem een moeilijk, serieus te nemen probleem, waar hij over nadenkt; liefde is voor hem geen vesting, die men stormenderhand verovert, noch een stroom, waar men zich instort.

Gezondheid van de Steenbok

Wat de gezondheid betreft, zijn het meest kwetsbaar: het beendergestel, de gewrichten, de huid, de oren, de milt en de tanden. Ook moet men oppassen voor stofwisselingsziekten en storingen in het maag-darmkanaal, voor onvoldoende zout uitscheiding, kalkafzetting op beenderen en gewrichten, voor reumatiek, verkalking, hardhorendheid en huidziekten. Tot de mogelijkheden behoren ook ziekten, die voortkomen uit kouvatten, en gewrichtsreumatiek; tenslotte moet men oppassen met de knieën. Het kan komen tot beenbreuk, eczeem, steenpuisten en leverziekten.

Op gevorderde leeftijd kan kans bestaan op vernauwing van de kransslagader van het hart en arteriosclerose. Steenbokken mogen er rekening mee houden zeer oud te worden. Alle ziekten beginnen over het algemeen langzaam en worden dan chronisch. In bijna alle gevallen is de oorzaak te vinden in een verkeerde levenswijze of in het veronachtzamen van de juiste lichaamsverzorging. Veel afwisseling en een rijk dieet is noodzakelijk, met niet teveel vlees, maar wel met veel fruit. Belangrijk is ook, dat de psychische toestand harmonisch is. Disharmonie maakt een Steenbok ziek. Een Steenbok kan sterke alcoholische dranken maar beter vermijden.

Beroepen die bij het Steenbok sterrenbeeld passen

Op het gebied van het beroep gelden voor Steenbokken de volgende vooruitzichten en neigingen: staatsdienst, bestuurscarrière, verantwoordelijke posities in industriële grootbedrijven, employé in leidende functies, kassier, archivaris, magazijnbeheerder en conciërge. In het Wetenschappelijk gebied: astronoom, natuurkundige, mineraloog, statisticus, historicus, taalgeleerde, theoloog en wiskundige. En in de bouwwereld: activiteiten met betrekking tot grondbezit, huizen, mijnbouw, landbouw en bodemonderzoek.

De Steenbok is fanatiek in zijn beroep. Werk, plicht en streven naar macht hebben hun stempel gedrukt op het karakter van de Steenbok. Hij kan de grootste successen verwachten op gevorderde leeftijd; dan kan hij in vrede de oogst van zijn arbeid genieten. Hij streeft steeds naar materiële zekerheid. Steenbok-vrouwen zijn geschikt als secretaresse, verkoopster, voor een kantoorbaan of een baan bij de administratie en in een vertrouwenspositie. Ook hebben ze talent om toneel te spelen. Bovendien werken ze graag in de leder- waren-, zijde- of textielbranche.

De Steenbok man en zijn eigenschappen

In de horoscoop staat dat de mannelijke Steenbok grote waardering heeft voor systematiek, methodiek en schematische opzet en voor een onvoorwaardelijk vasthouden aan een eenmaal bepaald plan. De steenbok man houdt niet van het nemen van risico’s. Men kan waarnemen, dat een Steenbok al in zijn vroege jeugd vasthoudt aan een eenmaal gekozen uitgangspunt, dat hij absoluut betrouwbaar is, streng is voor zichzelf en voor anderen, dat hij een uitgesproken plichtsgevoel kent, zichzelf een strakke zelfbeperking oplegt en daardoor tot eenzijdige, maar verhoogde prestatie komt en met hardnekkige taaiheid zijn doel nastreeft. Geld speelt in het leven van de Steenbok een grote rol; daarmee kunnen ze wonderen verrichten. Ze kunnen sparen. Men heeft een goede neus voor financiële zaken en transacties.

Geeft zichzelf nooit de schuld

Steenbokken hebben een afkeer van luiheid, verkwisting en gemis aan degelijkheid. Ze zijn er voor alles op bedacht, dingen te verkrijgen die weinig of niets kosten. Ze proberen een onzichtbare muur om zich heen op te richten. Een Steenbok-man in een leidinggevende positie zal af en toe een zekere starheid, hardheid en koelheid aan de dag leggen en soms weinig consideratie betonen. Hij ziet kans om goede medewerkers, die voor hem door het vuur zouden gaan, zogenaamde fouten in de planning voor de voeten te werpen, terwijl het eigenlijk zijn eigen fouten zijn.

Een Steenbok-man heeft nog nooit zichzelf ergens de schuld van gegeven. Hij zal zich nog liever de tong afbijten, dan zich te verontschuldigen voor iets dat hij verkeerd heeft gedaan. In zijn beroep is de Steenbok een realist, een mens die praktisch en actief in het leven staat. Zijn eerzucht en zijn innerlijke trots zullen nooit verslappen. Consequent en hardnekkig blijven ze naar materiële veiligstelling en naar succes in hun beroep streven.

Liefde en relaties van de man

In de liefde kan een Steenbok het wel eens moeilijk hebben. Het duurt vaak heel lang, voordat hij zich tegen een vrouw uitspreekt. Hij houdt niet van flirten en stoeien, maar als hij eenmaal liefheeft, dan is het ook met hart en ziel. De gedachte aan een huwelijk vervult hen wel eens met een zekere angst. Hij schrikt ervoor terug, zijn leven met een ander te moeten delen. Ook bij het werven van een vrouw, betoont hij de uiterste terughoudendheid. Maar wanneer hij eenmaal getrouwd is, dan vat hij de plichten die hij op zich genomen heeft, ook zeer ernstig op.

Zijn tehuis en zijn familie betekenen heel veel voor hem en hij zal zijn huwelijk niet lichtvaardig terwille van een avontuur op het spel zetten. De Steenbok-man is een goed echtgenoot. Maar op erotisch gebied heeft de Steenbok zo zijn problemen; het kost hem moeite zijn ware ik te tonen en daardoor is hij in zijn optreden veel stroever dan hij zou willen zijn.

De horoscoop geeft aan dat de Steenbok bang is om te falen op seksueel gebied en dat spoort hem aan om aan zijn lichamelijke conditie te werken door te turnen en te zwemmen. Naar buiten toe maakt hij een ongenaakbare, gedisciplineerde indruk, maar in stilte is hij romantisch en in zijn dromen zou hij zich graag in avonturen storten. Maar Saturnus – de planeet die over het teken Steenbok heerst – legt hem aan de ketting, en het enige is dat de Steenbok zo nu en dan onverwacht humoristisch uit de hoek komt; een humor, die vaak een ironische ondertoon heeft. In de rol van vader is de Steenbok geweldig. Hij verlangt wel respect en gehoorzaamheid, maar hij is bereid, voor zijn kinderen ieder vereist offer te brengen. Hij stelt familiefeestjes en verjaardagen enorm op prijs en houdt ervan Kerstmis op een ouderwetse manier.

De vrouwelijke Steenbok haar eigenschappen

De Steenbok-vrouw is geen werkpaard; evenveel waardering heeft ze voor gezelligheid en een opgewekt gezelschap. Steeds weer richt ze haar aandacht op praktische dingen en denkt aan de toekomst en veiligheid en zal zuinig zijn op het geld, waar ze voor heeft moeten werken. Haar omgeving beschouwt haar vaak als gierig. Ze zal niet gemakkelijk haar innerlijke gevoelens tonen, maar als ze een zekere geremdheid heeft weten te overwinnen, dan kan ze warm van hart en vol overgave zijn.

De vrouwelijke Steenbok legt weliswaar de nadruk op seksualiteit, is echter in feite koudbloedig en laat zich niet door een hartstocht meeslepen, maar legt een verbinding met een reëel doel. Door haar eerzucht prikkelt ze haar echtgenoot steeds weer tot hogere beroepsprestaties. Gevoelsmatig geremd, is zij zelfs vaak frigide en bij problemen op moreel gebied is zij erg kleinzielig. Als haar man een slippertje maakt, kan ze dat niet vergeven en vergeten. De enige mogelijkheid om goed te kunnen opschieten met een Steenbok-vrouw is haar steeds weer te zeggen en te laten merken, dat men haar nodig heeft en bemint. Eerst dan zal ze over de schaduw van haar eigen geremdheid heen kunnen springen.

Vasthouden en onvermoeibare inzet

De door Saturnus beïnvloede vrouw schuwt pijn- noch moeite om weerstanden te overwinnen, hetzij door ongewone vasthoudendheid, onvermoeibare inzet van al haar krachten, doelbewuste concentratie. Wie een relatie met een vrouw van het sterrenbeeld Steenbok onderhoudt, moet er goed van doordrongen zijn, dat ze evenwichtiger en beheerster schijnt, dan ze in werkelijkheid is en men moet nooit geloven, dat ze zo standvastig en door niets uit het veld te slaan is als ze lijkt.

Ook is zij aan stemmingen en humeurigheid onderhevig; de stemmingen van een Steenbok-vrouw zijn geen sinecure; op zijn tijd lijdt zij onder depressies en vlagen van pessimisme. Ze zal voor haar kinderen een zeer toegewijde moeder zijn; weliswaar zeer streng maar ze zal altijd aandacht hebben voor hun kleine kinderverdriet. Zij zal hun kinderen tot orde roepen en tot het betrachten van zuinigheid opvoeden. Steen die goed bij de Steenbok passen zijn de donkere stenen zoals de Onyx, Karneool, Saffier, Zwarte diamant en zwarte parels.

Welk sterrenbeeld past bij de Steenbok?

Het horoscoop type Steenbok past het beste bij mensen die hun zon in het teken Stier (21 april tot 21 mei) hebben en ook de tekens Maagd (24 augustus tot 23 september), Vissen (20 februari tot 20 maart) en Schorpioen (24 oktober tot 22 november). Minder gunstig zijn de tekens Kreeft (22 juni tot 22 juli), Weegschaal (24 september tot 23 oktober) en Ram (21 maart tot 20 april). Dit bovenstaande weer met een knipoog, want zeer veel andere factoren in de persoonlijke horoscoop spelen een rol.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Steenbok of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.