Algemene voorwaarden


Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Om gebruik te maken van deze website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Spirit4U B.V., Haarlemmerstraatweg 32, 2343 LB te Oegstgeest is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 54516064 met BTW/EU-OSS nummer NL/NL851335445B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als 'BV'.

1.2 Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.3 Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4 Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door BV geleverde diensten of producten.

1.5 Consulent: De persoon die op zelfstandige basis zijn diensten aanbiedt via deze website en waarmee gebruiker digitaal danwel via een betalend 0900-nummer, danwel via de aankoop van credits, in contact kan komen.

1.6 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren welke een consulent heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan gebruiker.

1.6 Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en Profielen.

1.7 Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de website hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen BV, de gebruiker en de Consulent.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze website.

2.3 Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden

2.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3. Inhoud en gebruik van de website

3.1 Deze website heeft als doel om gebruikers digitaal danwel via een betalend telefoonnummer, danwel via de aankoop van credits, in contact te laten komen met consulenten. De website is een platform om gebruikers te laten communiceren en/of een actieve verbinding tussen consulenten tot stand te brengen.

3.2 Gebruik van de website en diensten die aangeboden worden via de website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Note: Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3 Gebruiker kan zich registreren door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven of door gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van website. Door uw aanmelding af te ronden verstrekt gebruiker aan de website een licentie op het gebruik van deze gegevens inclusief mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door gebruiker aan de website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van website op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden en/of andere websites, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud.

3.4 Het is gebruiker niet toegestaan om een registratie aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer BV vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan BV het account beëindigen of opschorten.

3.5 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker BV direct op de hoogte brengen.

3.6 BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal BV direct aangifte doen.

3.8 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inhoud die betrekking heeft op andere gebruikers of consulenten te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van gebruiker.

3.9 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.10 Het is niet toegestaan om website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.11 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van consulenten of andere gebruikers, waarover gebruiker via website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via website beschikt. Gebruiker verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan andere gebruikers of voormalig gebruikers te zullen distribueren.

3.12 Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan die van gebruiker of consulent zelf op de website te publiceren. BV behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

3.13 Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens of beeldmateriaal op te nemen. BV behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 BV spant zich maximaal in om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2 Gebruiker kan BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder of nalatigheid welke is ontstaan door de communicatie tussen gebruiker en consulent. De inhoud van de gesprekken tussen gebruiker en consulent zijn privé van aard en derhalve geen onderdeel van deze website.

4.3 Gebruiker en consulent kan BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de website of overige diensten van BV.

4.4 Indien gebruiker of consulent meent dat haar werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij direct contact met BV op te nemen.

4.5 BV is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de consulent. Profielen en de daarmee gerelateerde advertenties hebben het doel de website voor de gebruiker aantrekkelijker te maken en meer entertainment te bezorgen. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere gebruikers.

 

Artikel 5. Content

5.1 De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is BV niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.2 BV is niet verantwoordelijk voor profielen of uitingen van consulenten die in strijd zijn met de wet. BV heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen en gesprekken tussen gebruiker en consulent permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een consulent zal BV direct op de hoogte worden gebracht. BV zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.3 BV gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de website stuurt.

5.4 Gebruiker verstrekt BV een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van BV op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

5.5 Consulent verstrekt BV een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de consulent zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van BV op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

 

Artikel 6. Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1 BV besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers en consulenten van deze website.

6.2 Tijdens het bezoek aan de website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en het optimaliseren/verbeteren van de website en of overige diensten van BV. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die BV noodzakelijk acht.

6.3 BV besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van BV om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

 

Artikel 7: Abonnementen, tarieven, betaling

7.1 De gebruiker kan gebruik maken van deze website én in contact komen met een consulent door gebruik te maken van een betalend 0909-nummer danwel door de aankoop van credits via de op deze website aangeboden betaalmethoden. De tarieven hiervoor zijn duidelijk op de website vermeld. Door gebruik te maken van de betalende nummers of de aankoop van credits gaat de gebruiker akkoord met de prijsstelling en algemene voorwaarden.

7.2. Indien de gebruiker een mobiel en/of SMS abonnement afsluit wordt deze door de gebruiker aangegaan voor onbeperkte duur. Een SMS abonnement kan worden beëindigd door het sturen van het woord STOP naar de betreffende Shortcode. De minimale duur van een mobiel abonnement is 1 maand.

7.3. De gebruiker kan dit abonnement te allen tijde telefonisch of middels het op de website van BV opgenomen contactformulier opzeggen. Instructies daartoe staan op deze website vermeld. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

7.4. De gegevens van BV zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de gebruiker wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.5. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de dienst.

 

Artikel 8. Klachtenafhandelingen

8.1 Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door BV serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij BV kenbaar te maken of via ons webformulier.

8.3 BV zal binnen 5 werkdagen de klacht proberen op te lossen. BV zal de gebruiker hierover schriftelijk via de mail berichten.

 

Artikel 9. Gebruikersgeschillen

9.1 BV is niet betrokken bij de communicatie tussen gebruiker en consulenten. In het geval dat gebruiker een onenigheid heeft met een consulent, ontheft zowel gebruiker als consulent BV hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij BV of diens licentiegevers.

10.2 Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BV worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan BV of haar licentiegevers.

10.3 Voor zover consulent of gebruiker teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan BV toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan BV en vrijwaren BV derhalve van aanspraken van derden. BV is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

10.4 Mocht BV op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Artikel 11. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

11.1 BV heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is gebruikers persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als gebruiker de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

11.2 BV wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de algemene voorwaarden.

 

Artikel 12. Nederlands recht en geschillen

12.1 Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

12.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter met als standplaats Leiden.